Egyéb kategória bejegyzései

Márka független laptop szerviz. Garancián túli javításokat gyártótól függetlenül vállalom!

Jelen­le­gi helyzet miatt 2020.03.30-tól rövidített nyit­vatartás, 10–16.30-ig, kérem mielőtt felk­eresne min­denképp tele­fonon egyeztessünk.

Külföl­dről az alkatrész besz­erzés jelen­leg hossz­abb időt vesz igénybe.
Jelen­leg amit vis­zony­lag gyor­san el tudok végezni.
Lap­topoknál:
Soft­ware-es prob­lémák (beál­lítá­sok, operá­ciós rend­sz­er telepítés)
Hűtés tisztítása, újra­pasztázás.

Asz­tali pc-nél:

Tel­jeskörű alkatrészbesz­erzés, szervizelés, telepítés.

Továb­bá vál­lalom használt üzleti kategóriás asz­tali gépek, és lap­topok besz­erzését 1 év garan­ciá­val. (kérem érdek­lőd­jön tele­fonon)

Mag­a­m­ról:

Több mint 20 éve foglalko­zom a számítástech­ni­ka egyéb területeiv­el. Asz­tali pc szervizelésév­el és alaplap javításá­val kezdtem, később a számítástech­ni­ka fejlődése megkövetelte ‚hogy én is vele együtt fejlőd­jek ezért kezdtem el foglalkozni lap­topok és note­bookok szervizelésév­el és alkatrészeik besz­erzésév­el.
For­duljon hoz­zám biza­lom­mal, ha a töb­bi szervizben csaló­dott, nálam a csaló­dottsá­gi ráta 0.1%!

Megbízhatóság, korrekt ár, garancia!

Nemzetközi alkatrész besz­erzés­sel is foglalko­zom tehát az itthon besz­erezhetetlen­nek tűnő alkatrészeket is jó esél­lyel pótol­ni tudom!

Min­den leendő ügyfelem­nek aján­lom a Bevizs­gálás menüpon­tot, olvas­sa el figyelme­sen!

Rework,smd for­rasztás ‚adat­men­tés, telepítés ‚vírusírtás.

Tel: 0670530 4958

       

markak2