Bevizsgálás

Sajnos sok szerviz hird­e­ti úgy magát, hogy „ingyenes bevizs­gálás”. Nálam is egyre több fél­reértés van ebből, mi fér még bele az ingyenes kategóriá­ba, és miért kell fizetni.

Ezért kényte­len voltam egy új menüpon­tot csinál­ni, és tisztázni néhány fél­reértést szerviz és szerviz között, bevizs­gálás és bevizs­gálás között.

Sok embert csábít az ingyenes bevizs­gálás-hibafelmérés… el kell keseríten­em min­denkit, ilyen a hivat­a­los szervizek­ben NINCS! A végén mindig kijön egy 4–5000 Ft-os hibafelmérési, diag­nosztikai stb. díj. Ilyenkor az ügyfél fel­háborodik, de a végén mindig fizet.

Én ezt előre tisztá­zom az ügyfél­lel, nem utólag!

Tényleges sza­k­tudá­son ala­puló, több órás hibak­eresés­sel eltöltött precíz munkavégzésre NEM lehet azt mon­dani, hogy INGYENES.

A sza­k­mában ez már köz­mondás­nak számít: „Min­den­ki ért a számítógépekhez, min­den­ki tud telepíteni, a szom­széd kisfiú is megc­sinál­ja 3000 Ft-ért.” De a végén úgyis az igazi sza­kem­ber­hez fog kerül­ni a gép, akinek sajnos a hoz­zá nem értő után még több munká­ja lesz az adott géppel‚vagy az úgy­n­evezett „kókány­olás” után már nem javítható, ami ere­de­ti­leg még men­thető lett vol­na!

Az álta­lam ténylege­sen meg­javí­tott (nem bevizs­gált) lap­topoknál nincs külön bevizs­gálási díj. Csak a kia­ján­lott, meg­javí­tott készülék díját kell kifizetni.

Ter­mészete­sen min­den elvégzett munkára jótál­lást vál­lalok.

A több órás hibak­eresés‚ tápáramköri hibak­eresés, BGA szin­tű hibafeltárás díja 3000–5000 Ft. Ezt az összeget csak akkor kell kifizetnie, ha nem kéri a javítást, vagy abszolút nem javítható a gép, ez az esetek 5–10%-ában for­dul csak elő!

Ön dönt, hova viszi javít­tat­ni a gépét, de nálam ninc­senek rejtett költ­ségek, kor­rek­ten tájékoz­ta­tok min­den ügyfelet az árakról.
Az előre megbeszélt javítási költ­ség sem vál­tozik soha!

11. kerületi laptop és pc szerviz újbuda kelenföld