Tevékenység/Bevizsgálás

Vala­men­nyi  lap­top  és note­book hiba (alaplap, hdd, zsanér, optikai megha­jtók — DVD író, burko­lat sérülés, bil­len­tyűzet csere, AC adapter besz­erzése) —  javítás rövid határidőv­el garan­ciá­val — előzetes ára­ján­lat­tal!  A leg­gyako­ribb note­book hibák min­den típus­nál azonosak. Pl:  kijelző, nincs kép ( vga hiba ), nem indul a note­book ( note­book alaplap javítás akár áramköri szin­ten ). Javítás akár 1–2 nap alatt

Egyéb elek­tron­i­ka (főleg SMD): kondic­sere, bár­mi­lyen tokozású IC (BGA, Fine Pitch BGA, QFN, QFP, stb) cseréje/beültetése.

Fő tevékenységeim:

- lap­top, note­book, gyári- és utángyár­tott alkatrészek besz­erzése, beszerelése
— hibás lap­topok széleskörű és min­dent átfogó javítása, hibafelmérés (ha az ügyfél csak azt kéri)
— hibás, nem működő, javíthatat­lan lap­topok készpénzes felvásárlása
— operá­ciós rend­sz­erek újratelepítése,javítása-karbantartása
— vírusirtás
— adat­men­tés (hdd-ről pendrive-ról,egyéb adathordozóról)
— asz­tali PC-ék javítása, új kon­fig­urá­ciók összeál­lítása a vevő igényei szerint
‑asz­tali alaplapok javítása
‑bios írás,újraprogramozás ‚eprom írás
LCD mon­i­torok javítása
‑Kon­den­zá­tor csere

Előnyöm a márkasz­ervizekkel szemben:

- a hiba felmérése 1–2 napos átfutással
— 5 munkanapon belüli javítási idő vál­lalása (hibától függően)
— nincs sürgőssé­gi díj
— kijelzők besz­erelése 1 napon belül (ha van készleten)
— jóval alac­sonyabb alkatrész- és szervizelési díj

Gyako­ri hibák

 •  csíkos a kép, (  kijelző vagy VGA hiba )
 •  csak a kijelzőre gyako­rolt kis nyomás­ra ad képet, (ezt okozhat­ja más hiba is — nem mindig kijelző hiba )
 • pókhálós a kép, ( megoldás: kijelző csere )
 • össze­folyt a kép, ( megoldás: kijelző csere )
 •  gép bekapc­sol  de nincs kép, (általában alaplap hiba )
 •  az ele­jén felvil­lan a kép aztán sem­mi, (ezt okozhat­ja más hiba is — nem  mindig kijelző hiba )
 • színes pix­el csíkok ( megoldás: kijelző csere )

Képernyő hibák javítása

 • LCD kábel javítás vagy csere
 • kábel csere
 • invert­er javítás vagy csere
 • invert­er kábel javítás vagy csere
 • LCD kábel javítás vagy csere

A laptop szoftver témakörbe tartozó szolgáltatásaink a következők:

 • Operá­ciós rend­sz­er telepítés
 • Dri­verek telepítése
 • ESET NOD32 értékesítése és telepítése
 • Adat­men­tés

Bevizsgálás

Sajnos sok szerviz hird­e­ti úgy magát, hogy „ingyenes bevizs­gálás”. Nálam is egyre több fél­reértés van ebből, mi fér még bele az ingyenes kategóriá­ba, és miért kell fizetni.

Ezért kényte­len voltam leírni, és tisztázni néhány fél­reértést szerviz és szerviz között, bevizs­gálás és bevizs­gálás között.

Sok embert csábít az ingyenes bevizs­gálás-hibafelmérés… el kell keseríten­em min­denkit, ilyen a hivat­a­los szervizek­ben NINCS! A végén mindig kijön egy 4–5000 Ft-os hibafelmérési, diag­nosztikai stb. díj. Ilyenkor az ügyfél fel­háborodik, de a végén mindig fizet.

Én ezt előre tisztá­zom az ügyfél­lel, nem utólag!

Tényleges sza­k­tudá­son ala­puló, több órás hibak­eresés­sel eltöltött precíz munkavégzésre NEM lehet azt mon­dani, hogy INGYENES.

A sza­k­mában ez már köz­mondás­nak számít: „Min­den­ki ért a számítógépekhez, min­den­ki tud telepíteni, a szom­széd kisfiú is megc­sinál­ja 3000 Ft-ért.” De a végén úgyis az igazi sza­kem­ber­hez fog kerül­ni a gép, akinek sajnos a hoz­zá nem értő után még több munká­ja lesz az adott géppel‚vagy az úgy­n­evezett „kókány­olás” után már nem javítható, ami ere­de­ti­leg még men­thető lett volna!

Az álta­lam ténylege­sen meg­javí­tott (nem bevizs­gált) lap­topoknál nincs külön bevizs­gálási díj. Csak a kia­ján­lott, meg­javí­tott készülék díját kell kifizetni.

Ter­mészete­sen min­den elvégzett munkára jótál­lást vállalok.

A több órás hibak­eresés‚ tápáramköri hibafeltárás díja 3000–5000 Ft. Ezt az összeget csak akkor kell kifizetnie, ha nem kéri a javítást, vagy abszolút nem javítható a gép, ez az esetek 5–10%-ában for­dul csak elő!

Fontos infor­má­ció!
Azok a számítógépek, lap­topok amikért a tula­j­donos több­szöri megk­eresés után sem jön el, 3 hónap után elek­tornikai hul­ladék­ba kerül. Az adathor­dozót 6 hónapig megőrzöm utá­na ez is tör­lésre kerül.

Ön dönt, hova viszi javít­tat­ni a gépét, de nálam ninc­senek rejtett költ­ségek, kor­rek­ten tájékoz­ta­tok min­den ügyfelet az árakról.
Az előre megbeszélt javítási költ­ség sem vál­tozik soha!

11. kerület leg­meg­bízhatóbb szervize!
Újbuda
Kelenföld

Laptop szerviz — Laptop javítás, notebook szerviz — notebook javítás

11. kerületi laptop és pc szerviz újbuda kelenföld